آموزش مقدماتی فریم‌ورک Express.js

ساختن مسیرها routes خوب من در فایل app.js خودم از route اولم یک کپی می گیرم و route دیگری به نام aboutme می سازم : var express = require(“express”); var app = express(); app.get(“/”,function (req, res) { res.send(“<h3>Salam man Express hastam</h3><p>Darkoobweb ….</p>”); }); app.get(“/aboutme”,function (req, res) { res.send(“<h3>darkoobweb.com</h3>”); }); var server = app.listen(3000,function () { […]