قطعه کد: توابع پیوست‌ ها

در این قسمت تمامی توابع مربوط به پیوست‌ها در وردپرس را شرح می‌دهیم. پیوست ها در وردپرس عبارت است از: تصاویر، ویدئوها، صداها و … آدرس صفحه‌ی فایل پیوست شده <?php get_attachment_link(id); ?> این تابع آدرس صفحه فایل پیوست شده را بر می گرداند. مقدار id حتما باید عدد صحیح باشد. (آیدی تصویر پیوست شده) […]